Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Tiedote Academyn koulutuksiin osallistuville

1.1.2014 astuu voimaan laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Lain tavoitteena on mm. edistää osaamisen kehittämistä, muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentämistä sekä ohjata ammatillisen osaamisen kehittämistoimia myös sellaisille työntekijäryhmille, jotka ovat jääneet vähemmälle koulutukselle.

Lakiin sisältyy yrityksen mahdollisuus saada veroetua. Verovähennykseen oikeuttavia koulutuspäiviä hyväksytään maksimissaan kolme päivää per työntekijä, kuitenkin niin, että koulutuspäätökset tehdään aina yrityksen liiketoiminnan tarpeista. Veroedun saaminen edellyttää yritykseltä tarkkaa koulutusten seurantaa.

Tämän hetkisen tulkinnan mukaan koulutukseksi voidaan laskea niin sisäinen kuin ulkoinen koulutus, ja koulutus voi olla mm. kurssimuotoista, verkkokoulutusta, seminaareja, konferensseja, infoja, webinaareja ja yksikkö-, toiminto- ja tiimipäiviä. Myös projekti- ja palvelupäällikkö-, arkkitehti- ja esimiespäivät ovat koulutusta. Koulutusta ei kuitenkaan ole tavanomainen perehdytys ja työhön opastus tai mentorointi.

Koulutukseen osallistujan tulee laittaa itselleen talteen ko. koulutuksen aikataulu ja sisältö. Lisäksi koulutuslaskuihin tulee liittää liite, jossa kuvataan koulutuksen aikataulu ja sisältö sekä osallistujatodistus, jos sellainen on.

Saat laissa määritellyn koulutuksen aikataulun ja sisällön sähköpostin liitteenä kurssivahvistuksessa. Osallistujatodistukset jaetaan paperimuodossa kaikille osallistujille kurssin päätteeksi.

Ystävällisin terveisin,

Mira Marno

Training Manager, Affecto Finland Oy

academy.finland(at)affecto.com